Ignacy Zalewski
Wojciech Błażejczyk
Dariusz Przybylski
Mikołaj Majkusiak
Dariusz Przybylski

Organista i kompozytor; ur. 28 lipca 1984, Konin. Jest absolwentem Szkoły Muzycznej II st. w Koninie w klasie organów Hanny Buczkowskiej (dyplom w 2003). W roku 2008 ukończył z wyróżnieniem oraz medalem Magna cum Laude Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w klasach kompozycji Marcina Błażewicza i organów Andrzeja Chorosińskiego. 2006-07 studiował w Hochschule für Musik w Kolonii, kompozycję u Yorka Höllera, kompozycję elektroniczną u Hansa Ulricha Humperta, instrumentację u Krzysztofa Meyera i organy u Johannesa Gefferta, jako stypendysta programu Socrates/Erasmus.

W roku 2010 uzyskał tytuł doktora sztuki muzycznej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina oraz ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe (Solistenklasse/Konzertexam) w klasie kompozycji Wolfganga Rihma w Hochschule für Musik Karlsruhe.

W roku aka­de­mic­kim 2012/13 w ramach sty­pen­dium Inter­na­tio­nale Ensem­ble Modern Aka­de­mie odbywa stu­dia na kie­runku „muzyka współ­cze­sna” w Hoch­schule für Musik und Dar­stel­lende Kunst Frank­furt am Main pracując pod kierunkiem członków zespołu Ensemble Modern.

Od 2008 wykłada w macierzystej uczelni kompozycję, instrumentację, współczesne techniki kompozytorskie oraz kontrapunkt. Wykładał gościnnie w Stambule, Rzymie i Moskwie, a w roku akademickim 2010/11 prowadził klasę kompozycji w Keimyung University w Daegu, Korea Południowa.

Dariusz Przybylski był objęty 4-letnim programem promocyjnym "Młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi" Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego (2007-10)

W roku 2012 wziął udział w kursach kompozytorskich matrix12 zorganizowanych przez Studio Muzyki Eksperymantalnej z Freiburga, gdzie wykładowcami byli Mark Andre, Chaya Czernowin i Uros Rojko. Ponadto uczestniczył w kursach kompozycji prowadzonych przez Olgę Neuwirth, Paula Edlina, Dominica Muldowney’a, Kurta Schwertsika, Rodericka Watkinsa i Philipa Wilby’ego, kursach interpretacji muzyki organowej prowadzonych przez Karola Gołębiowskiego, Edgara Krappa, Thierrego Mechlera, Gerharda Weinbergera, Gary'ego Verkade, Wolfganga Zerera, kursach improwizacji organowej prowadzonych przez Tomasza Adama Nowaka, Daniela Rotha.

Jest laureatem II nagrody (I nie przyznano) oraz Nagrody Specjalnej Mariana Sawy na IV Konkursie Polskiej Muzyki Organowej XX Wieku w Legnicy (2001), oraz Głównej Nagrody na VI Konkursie Muzyki XX i XXI wieku dla Młodych Wykonawców w Warszawie zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej (polska sekcja ISCM).

Jest laureatem 6 międzynarodowych i 11 ogólnopolskich konkursów kompozytorskich.

Otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006), Stypendium Młoda Polska (2007), Stypendium Ministra Kultury (2003, 2006, 2009), Stypendium Keimyung Research Foundation (2006), Stypendium Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga (2005), Stypendium Socrates/Erasmus (2006), Stypendium Fundacji ZE PAK Młode Talenty (2003), Stypendium Telewizji Polskiej (nagroda w programie telewizyjnym Dolina Kreatywna, 2008), Stypendium DAAD 2009/10, Stypendium Fundacji Deutsche Bank w programie Akademie Musiktheater heute (2011-13), Stypendium Internationale Ensemble Modern Akademie 2012/13, Stypendium Stockhausen Stiftung (2013).

Dariusz Przy­byl­ski jako orga­ni­sta kon­cer­tuje w wielu mia­stach Pol­ski oraz za gra­nicą. W jego reper­tu­arze szcze­gólne miej­sce zaj­muje muzyka nowa, na swoim kon­cie posiada kil­ka­dzie­siąt pra­wy­ko­nań utwo­rów pol­skich, bia­ło­ru­skich, nie­miec­kich, angiel­skich, ukra­iń­skich, argen­tyń­skich, chiń­skich i kore­ań­skich kompozytorów.

W roku 2010 uka­zała się mono­gra­ficzna płyta Dariu­sza Przy­byl­skiego zawie­ra­jąca utwory orkie­strowe i kon­certy Works for Orche­stra (DUX). Płyta z nagraniem utworu Bogurodzica na organy solo (2003) w wykonaniu Andrzeja Chorosińskiego na organach Bazyliki w Licheniu otrzymała status Podwójnej Platynowej Płyty, zaś płyty 20 lat Conversatorium Organowego w Legnicy (DUX) oraz Młodzi Kompozytorzy w Hołdzie Chopinowi (DUX) zostały nominowane do nagrody Fryderyk.

W roku 2006 brał udział w międzynarodowym projekcie kompozytorskim Mozart Pyramid (Wielka Brytania) z okazji roku Mozartowskiego, oraz w projekcie 60 zamówień na 60-lecie Związku Kompozytorów Polskich. W roku 2009 został zaproszony w charakterze composer in residence do Mittersill (Austria) - Komponisten Forum Mittersill kofomi, w roku 2010 do Bad Ischl (Austria) - International Composers' Academy, a w roku 2012 do Niżnego Nowgorodu (Rosja) - Scratch-Cantatas Festival. W roku 2013 Dariusz Przybylski jest kompozytorem-rezydentem berlińskiego zespołu wokalnego Phønix16.

We wrześniu 2005 roku wziął udział w szkoleniu Młodzi Menedżerowie Kultury zorganizowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" w Warszawie.

W latach 2008-12 pełnił funkcję przewodniczącego Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, ZAiKS oraz Związku Kompozytorów Polskich (2013-15 członek Zarządu).

W roku 2008 był dyrek­to­rem Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu Kom­po­zy­tor­skiego im. Kazi­mie­rza Seroc­kiego w War­sza­wie, a w roku 2012 - dyrek­to­rem Kon­kursu Muzyki XX i XXI wieku dla Mło­dych Wyko­naw­ców w Radziejowicach.

W roku 2012 dr Dariusz Przy­byl­ski został wybrany na sta­no­wi­sko pro­dzie­kana Wydziału Kom­po­zy­cji, Dyry­gen­tury i Teo­rii Muzyki Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego Fry­de­ryka Cho­pina w War­sza­wie (kaden­cja 2012–2016).

Wydawcą utworów Dariusza Przybylskiego jest Verlag Neue Musik w Berlinie.
www.verlag-neue-musik.de

www.dariuszprzybylski.eu